Baška Dzugasová
Baška Dzugasová
Baška Dzugasová

Baška Dzugasová

Bez cieľov nieje pohyb dopredu ...