Zsuzsi Beňo
More ideas from Zsuzsi
Bước 1: Cột nửa tóc sau, chừa tóc hai bên đầu như hình. Bước 2: Lận phần tóc đã cột vào trong. Bước 3: Chia đôi phần tóc hai bên ra và quấn lại. Bước 4: Cột hai phần tóc hai bên lại sau đầu. Bước 5: Lận phần tóc còn lại vào hai bím tóc quấn. Bước 6: Phần đuôi tóc của hai bím tóc quấn cột lại thành hình chiếc nơ.

Bước 1: Cột nửa tóc sau, chừa tóc hai bên đầu như hình. Bước 2: Lận phần tóc đã cột vào trong. Bước 3: Chia đôi phần tóc hai bên ra và quấn lại. Bước 4: Cột hai phần tóc hai bên lại sau đầu. Bước 5: Lận phần tóc còn lại vào hai bím tóc quấn. Bước 6: Phần đuôi tóc của hai bím tóc quấn cột lại thành hình chiếc nơ.