Mimy-Stelka Ondíková

Mimy-Stelka Ondíková

*Slovakia* / ,,sama za seba´´