Zuzana Kupresak

Zuzana Kupresak

A very happy mommy and fashion lover from Slovak Republic